Kurumlar Vergisi


kurumlar vergisi
kurumlar vergisi

Kurumlar Vergisi Nedir: Sermaye şirketlerinin bir dönem içerisinde elde ettikleri kar üzerinde devlete ödedikleri vergiye kurumlar vergisi denir. Kazançları kurumlar vergisine tabi olan işletmeler; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi iletmeler, iş ortaklıkları dır.

Kurumlar Vergisi beyannamesi

Sermaye şirketleri anonim, limited ve komandit olmak üzere üçe ayrılırlar. Sermaye piyasası kurulunun sahip olduğu fonlar ve benzer yabancı fonlar da sermaye şirketi sayılır. Kooperatifler ise özel kanunlara göre veya kooperatif kanunlarına göre kurulmuş olabilirler. Devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı olan ticari işletmeler ise iktisadi kamu kuruluşu olarak adlandırılır

Kurumlar Vergisi Örneği

Dernek veya vakıflara bağlı bulunan ve ticari faaliyet gösteren işletmelere dernek veya vakıflara ait iktisadi işletme denir. İktisadi kamu kuruluşları ve dernek veya vakıf işletmelerinin kar amacı gütmemeleri kurumlar vergisine tabi olmayacak anlamına gelmemektedir. Faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunup, bulunmaması mükellefiyetleri için önemli değildir. Tüzel kişiliklerinin bulunmaması mükellefiyetlerine tesir etmez. Bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerine etki etmez. kurumlar vergisi 2017

Kurumlar Vergisi Kanunu

Sadece hizmetini karşılayacak kadar mal veya hizmetinin olması kar edilmemesi veya karın kuruluş amacına tahsis edilmesi iktisadi niteliklerinin olduğu özelligini değiştirmez.  İş ortaklıkları ise kişilerin belirli bir işi birlikte yapmaları için kurdukları ortaklıklardır. Kurumlar vergisi tam yükümlülük ve dar yükümlülük olmak üzere ikiye ayrılır. Ülke sınırları içinde ve dışından sağladıkları gelirler üzerinden Türkiye’de vergiye tabi tutulan yükümlüler tam yükümlülük grubunda yer alır. Sadece yurt içinde sağladıkları gelirler üzerinden vergilendirilen yükümlüler ise dar yükümlülük grubunda yer alır.

Yıllık Vergi Beyannamesi

Yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar, Genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, il özel idareleri tarafından işletilen kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri kurumlar vergisinden muaftırlar.

Vergi Beyannamesi

Ayrıca geçici vergi dönemi içinde, yurtdışından elde edilen gelirlerin bulunması halinde, bu gelirler üzerinden ilgili ülkede kesinti veya diğer şekillerde ödenen vergiler, o dönem geçici vergisinden indirilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*