Kurumlar Vergisi Ödeme


kurumlar vergisi odeme
kurumlar vergisi odeme

Kurumlar Vergisi  Nedir: Kurum kazançları üzerinden alınan bir vergi türü olan Kurumlar Vergisi bir başka anlatımla sermaye şirketlerinin bir dönemde elde ettiği kâr üzerinden devlete ödediği vergidir. Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar bünyesindeki iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir

Kurumlar Vergisi Hesaplama

Üzerinden kurumlar vergisi ödemesi yapılacak kazançlar ise ticari ve zirai kazançlarla serbest meslek kazancı; ücret; menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarıyla diğer kazanç ve iratlardır. Bu kazanç ve iratlar ayrı ayrı ele alınmaz; tamamı kurum kazancı olarak nitelendirilir. Ayrıca kurum vergisinden müstesna olan kazançlar ve vergiden düşülecek gider kalemleri de bulunmaktadır. Aynı şekilde vergi kanununa göre indirilemeyecek giderler de söz konusudur. Kurumlar vergisi matrahı bütün bu ayrıntılar göz önüne alınarak hesaplanır.

Kurumlar Vergisi Sorgulama

Kurumlar vergisini ödemek için Kurumlar Vergisi Beyannamesi düzenlenmesi gerekir. Hesaplanan kurumlar vergisinin ödenebileceği yerler bağlı bulunulan vergi dairesi, bağlı bulunulan vergi dairesinin belediye sınırları dışındaki herhangi bir vergi dairesi ve vergi tahsil etmeye yetkili banka şubeleridir. Vergi dairelerinin anlaşmış olduğu bankalara ödenmesi kaydıyla ödeme için internet bankacılığı da kullanılabi Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek çeşitli bildirim ve belgeler vardır.

İnternetten Online Kurumlar Vergisi Ödeme

Bunların bazıları ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergilerle yabancı ülkelerde ödenen vergilere dair belgeler, dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortaklarına ait bilgiler içeren bildirimdir.

Kurumlar Vergisi Ödeme 2017

Ayrıca bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kârdan mali kâra ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirim ve beyannamedeki tabloların yetersizliğinden ötürü ayrıca düzenlenen liste ve ekler de kurumlar vergisi beyannamesi için gereken evraklardır. Kurumlar Vergisi Beyannamesi internet ortamında internet vergi dairesi aracılığıyla e-beyanname şeklinde düzenlenip gönderilir.

E Devlet Kurumlar Vergisi Ödeme

yine internette; beyannamenin kanuni teslim edilme süresinin bittiği iş günü saat 24’e kadar gönderilebilir.Kurumlar Vergisi Beyannamesinin hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay olan Nisan ayı içinde verilmesi zorunludur. Kurumlar vergisinin normal hesap döneminde 30 Nisan akşamına kadar, özel hesap döneminde ise beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ödeme 3 eşit taksitle yapılabilmektedir .

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*