İşsizlik Sigortası


issizlik sigortasi
issizlik sigortasi

İşsizlik Sigortası Maaşı: İşsizlik sigortası “işçiyi koruma yasası” adı altında işten kendi isteğiyle veya kusuruyla ayrılmamış, sağlık ve iş için yeterliliği olmasına rağmen işine son veriliyorsa kaybettiği gelirin ve yaşama şartlarını devam ettirebilmesi için elinde bulunması gereken maddi tutarın tamamı olmasa bile bir kısmının karşılanabilmesi için devlet tarafından zorunlu tutularak uygulanan bir sigorta türüdür.

İşsizlik Sigortası Başvuru

İşsizlik sigortası sayesinde ekonomik fayda ve gelişmenin sağlanması, gelirin topluma adil bir şekilde dağıtılması gibi amaçlar güdülmektedir. Ülkelerin geçici gelir kayıplarını tazmin etme zorunluluğundan doğan işsizlik sigortası bazı potansiyel faydaları sağlamaktadır.

İşsizlik Sigortası Hesaplama

İşsizlerin alım güçlerinin belirli ölçüde korunması, işsizlik sigortası kapsamında verilen eğitimler, bu eğitimler sonucunda iş gücü için doğru veritabanının oluşturulması ve bu veritabının doğru insanları doğru işlere yerleştirilmesi, işsizlik sigortasından yararlanabilmek için çalışan insanların iş ahlakı ve iş için veririmlilik açısından verecekleri zorunlu katkı, bölgeler arası dengesizliği giderici şekilde elde edilen işsizlik fonunun yatırımlara yönlendirilmesi bu potansiye faydalardan birkaçıdır.

İşsizlik Sigortası Koşulları

Yasa altında işsizlik sigortasından yararlanabilecek olan kişiler aynen şu şekilde tanımlanmıştır. “506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına girip de memur ve sözleşmeli statüde olmayanlar, Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre ;
Türkiye’de sigortalı olarak çalışan yabancılar, 081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun’a göre çalıştırılan koruma bekçileri, Ücretli ve sürekli olarak ev hizmetlerinde çalışanlar, Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle çalışanlar, Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar, Tarım sanatlarına ait işlerde çalışanlar, Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde çalışanlar, Tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık vb. işlerinde çalışanlar” olarak tanımlanmıştır.

İşsizlik Sigortası Alma Şartları

İşsizlik sigortasına tabi olmayacaklar ise; İşverenin ücretsiz çalışan eşi, aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) olan hısımlar arasında ve aralarında dışarıdan başka kimse katılmayarak konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, Askerlik hizmeti altında olanlar, ev hizmetlerinde çalışan kişiler, meslek okullarında pratik eğitim yapan kişiler, ülkelerinde sigortalı olan yabancılar, rehabilitasyon tedbirlerine katılan hastalar, cezaevlerinde atölyelerde çalışan mahkumlar, herhangi bir işverene bağlı olmayan kişiler, köy sınırları içerisinde kendi ihtiyaçları için yapılan inşaatlarda çalışan işçiler” şeklinde tanımlanmıştır.

İşsizlik Sigortası Sorgulama

İşsizlik sigortasının tahakkuku ise SSK tarafından yapılmaktadır. İşsizlik sigortası primleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesi uyarınca yeniden düzenlenen “Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi”nin işsizlik sigortası için açılmış olan bölümünde işverence beyan edilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*