Gelir Vergisi


gelir vergisi
gelir vergisi

Gelir Vergisi Nedir: Şahısların veya şirketlerin bir süre içinde kazandıkları gelirler üzerinden kanunda belirtilen ölçüde alınan vergilere gelir vergisi denir. Gelir vergisi denmesinin nedeni ise şahıs veya şirketlerin kazandıkları para üzerinden alınmasıdır. Bu verginin özelliklerine bakacak olursak; bir yıl boyunca elde edilen gelir üzerinden alınır. Diğer vergiler içerisinde en büyük paya sahip olan vergilerden bir tanesidir. Kazanılan paranın bildirilmesinin denetimi ve takibi mühimdir.

Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir vergisini en çok kamu hizmetlerine finansman sağlamada kullanırız. Bu vergilerin oranlarının arttırılabilir olması, indirimlere, muafiyetlere ve istisnalara uygunluğu sebebiyle ve düzenlemelerin iyi yapılması şartıyla daha fazla yarar sağlamasına olanak tanır. Gelir vergileri doğrudan doğruya olan vergilerdir.

Gelir Vergisi Sorgulama

Ekonomisi gelişmiş ülkelerde gelir vergisinin payı her zaman daha fazladır. Gelir vergisinin en önemli konusu ödeme güçlerini gösterir nitelikte olmasıdır. Bu vergiler; vergi vermekle yükümlü olan kişiler veya şirketlerin ödeme güçlerini göstermektedir. Devletin ekonomik ve sosyal amaçlarına ulaşmasında gelir vergisi önemli rol oynar. Bu vergiler kişilerin gerçek gelirlerini konu alırlar. Gelirin tanımı ise; bir kişinin bir sene içinde kazandığı paranın vergiler düşülmeden önceki tutarıdır.

Gelir Vergisi Hesaplama 2017

Gelir vergisi kanununa göre ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, sair kazançlar ve iratlar gelir olarak sayılmaktadır. İrat; taşınabilir veya taşınamayan nitelikte olan ekonomik kıymet ifade eden gelirlerdir. Ev ve dükkân sahipleri kira gelirleri irat olarak isimlendirilir.Kazanç da bir çaba karşılığında elde edilen gelirlerdir. Gelirin kazanç sayılabilmesi için ticari faaliyet göstermesi gerekmektedir. Kazancın vergiye tabi olabilmesi için şahsa ait olması gerekmektedir ve bir yıl içinde elde edilmiş olmalıdır.

Gelir Vergisi Dilimleri Sorgulama 2017

Gelir vergisi tam yükümlülük ve dar yükümlülük olmak üzere ikiye ayrılır. Ülke sınırları içinde ve dışından sağladıkları gelirler üzerinden Türkiye’de vergiye tabi tutulan yükümlüler tam yükümlülük grubunda yer alır. Sadece yurt içinde sağladıkları gelirler üzerinden vergilendirilen yükümlüler ise dar yükümlülük grubunda yer alır. Gelir vergisi kaynaklardan eldi edilen kazançtan ve bu kazancın yapılması için yapılan masraflar ve vergiden muaf tutulan tutarın düşüldükten sonra kalan kısmıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*