E Beyanname


e beyanname
e beyanname

E Beyanname Giriş: Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, devlet eliyle toplanan paralara vergi denilmektedir. Ekonominin kayıt altına alınması, planlanması, denetlenip geliştirilmesi, vergi adaleti ve dengeli gelir dağılımının sağlanması açısından hükümetin yetkili organlarınca vergilerin toplanabilmesi için beyanname şartı aranmaktadır.

E Beyanname Başvuru Şartları

Bu beyannameleri;

– 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler,

– Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler (meslek mensupları),

– Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri, Döner Sermayeli İşletmeler, Özerk Kuruluşlar,

– Diğer Kamu Kurumları,

– Noterler,

– Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler,

– Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler,

Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri,

– 1581 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri,

– 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış Avukatlar,

– 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden, mesleki faaliyetini icra etmeyen ancak gelir getirici faaliyette bulunanlar verirler.

E Beyanname Şifresi

Bilgisayar ağının yurdumuzda da yaygınlaşması nedeniyle artık beyannameler, e-beyanname yöntemiyle uygulanmaktadır. E-Beyannamede bulunacak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar öncelikle; Gelir idaresi başkanlığı e-beyanname sitesi uygulamasını, tam otomasyona geçmiş vergi dairelerinden şifre alan kullanıcılar, Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen mükellefler, Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep formunu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.

E Beyanname Proğramı

Mükelleflerin ise söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için, bağlı bulundukları vergi dairelerine Elektronik Beyanname Gönderme Talep formunu doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Elektronik Beyanname

E-Beyannamenin uygulanması ile;  kağıt tasarrufu, vergi dairesi iş yükünün hafifletilmesi, ağıt ortamında alınan beyannamelerin depolama maliyetlerinden tasarruf, işgücü tasarrufu, vergi dairesine gitmekten kurtulan mükellefler gibi beyannamelerin internet üzerinden e beyanname verilmesinin birçok avantajları bulunmaktadır. E-beyannamelerin işlem hızı ve zaman maliyeti açısından mükellefe tartışılamayacak derecede avantajlar sağladığı görülmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*